API
IMPURITY
CHEMICAL NAME
STRUCTURE
2
Doripenem Monohydrate

DORIPENEM Impurity

4-NITROBENZYL (4R,5S,6S)-6-[(1R)-1-HYDROXYETHYL]-4-METHYL-3-[[(3S,5S)-1-(4-NITROBENZYLOXYCARBONYL)-5-(SULFAMOYLAMINOMETHYL)PYRROLIDIN-3-YL]THIO]-7-OXO-1-AZABICYCLO[3.2.0]HEPT-2-ENE-2-CARBOXYLATE Doripenem MonohydrateDORIPENEM
Doripenem Monohydrate

DORIPENEM Impurity

4-Nitrobenzyl(2S,4S)-2-{[aminosulfonyl)amino]methyl]-4-mercaptopyrrolidine-1-carboxylate Doripenem MonohydrateDORIPENEM1
Doripenem Monohydrate

DORIPENEM Impurity

4-Nitrobenzyl(4R,5R,6S)-3-[(diphenylphosphono)oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate Doripenem MonohydrateDORIPENEM2