API
IMPURITY
CHEMICAL NAME
STRUCTURE
2
BETA APO OXYTETRACYLINE

BETA APO OXYTETRACYLINE

4-(1,3-Dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-1-yl)-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide b-Apoterramycin beta apo